Algemene voorwaarden en Privacy Kruidenprikkels

 

Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

Artikel 1. Algemeen

1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder advies, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen hierna te noemen: Davy Zwaartman, en een Opdrachtgever waarop Davy Zwaartman deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

1.2          Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Davy Zwaartman en deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, wandeling, bijeenkomst, inclusief die van Wilde Planten Gastronomie wat onderdeel uit maakt van Kruidenprikkels, etc.

 

1.3          Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Davy Zwaartman een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’).

 

1.4          Totstandkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een aanmeldingsbevestiging /offerte of ander document van Davy Zwaartman ontvangt, hetzij digitaal hetzij op papier, mondeling, of door bevestiging door Davy Zwaartman van diens per e-mail verzonden aanmelding.

 

1.5          Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee Davy Zwaartman rechtsbetrekkingen onderhoudt.

 

2.            De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Davy Zwaartman voor de uitvoering waarvan door Davy Zwaartman derden dienen te worden betrokken.

 

3.            Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor deelnemers van workshops/wandelingen en andere evenementen waaronder die van Wilde Planten Gastronomie.

 

4.            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Davy Zwaartman en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5.            Indien Davy Zwaartman niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Davy Zwaartman in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.            Alle offertes en aanbiedingen van Davy Zwaartman zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2.            Davy Zwaartman kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.            De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

 

4.            Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Davy Zwaartman daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

5.            Een samengestelde prijsopgave verplicht Davy Zwaartman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.            Davy Zwaartman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op Davy Zwaartman rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.

 

2.            Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Davy Zwaartman gerechtigd om daaraan   uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Davy Zwaartman op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

3.            Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Davy Zwaartman een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

4.            Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Davy Zwaartman gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Davy Zwaartman daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.            Davy Zwaartman is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Davy Zwaartman kan worden gevergd.

 

2.            Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Davy Zwaartman op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Davy Zwaartman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

3.            Indien Davy Zwaartman tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

4.            Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Davy Zwaartman gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

5.            In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Davy Zwaartman  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Davy Zwaartman op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

6.            Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

7.            Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

 

8.            Bij annulering door Opdrachtgever van opdrachten en aanverwante werkzaamheden binnen 20 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 20 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

 

9.            Bij annulering door Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. Van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Davy Zwaartman.

 

 

Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

Artikel 5. Overmacht

1.            Davy Zwaartman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 2.           Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

Daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Davy Zwaartman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Davy Zwaartman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte van Davy Zwaartman daaronder inbegrepen. Davy Zwaartman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Davy Zwaartman zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3.            Davy Zwaartman kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1.            Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of binnen 30 dagen. Davy Zwaartman is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2.            Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend.

 

3.            Davy Zwaartman heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Davy Zwaartman kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Davy Zwaartman kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

4.            De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Davy Zwaartman verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

5.            Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn Verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte    voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Davy Zwaartman echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.            Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.            Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

3.            Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.            De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.            Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.            Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.            De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten

8.            Alle adviezen die gegeven worden door Davy Zwaartman in gesprekken/ workshops of wandelingen zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Davy Zwaartman kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden.

 

 Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1.            Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Toepasselijke recht en geschillen

1.            Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.            De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.            Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10 Eigen risico

1.            Deelname aan het programma is geheel op eigen risico.

2.            Kruidenprikkels/Davy Zwaartman is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van deelname aan een programma, workshop/cursus of wandeling

3.            Noch voor verlies of beschadiging van eigendommen

4.            De deelnemer is zich bewust van het feit: (wilde)planten kunnen de werking van medicijnen beïnvloeden, als ook een overgevoeligheids-of allergische reactie veroorzaken.

5.            Consumptie gebeurt op eigen verantwoording.

6.            Tijdens de wandelingen/workshops en/of lessen a.u.b. Niets in de mond steken voordat Davy Zwaartman gecontroleerd heeft of er geen verwisseling met een giftige soort heeft plaatsgevonden.

7.            De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk indien hij of zij zonder controlerend toezicht, op verwisseling met een mogelijke giftige soort op pad gaat om te plukken

8.            Filmen of het maken van geluidsopnamen of het gebruiken van foto’s voor andere doeleinden dan privé gebruik is uitsluitend toegestaan na overleg met Davy Zwaartman.

9.            In geval van overmacht mag Davy Zwaartman zijn verplichtingen opschorten.

10.          Indien de lesstof/boeken of andere materiaal voor andere doeleinden gebruikt willen worden dan is dit alleen toegestaan na overleg met Davy Zwaartman.

 

Algemene voorwaarden Kruidenprikkels

***

 

Privacyverklaring:

Kruidenprikkels , gevestigd aan Burchtlaan 23, 3233 RM Oostvoorne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kruidenprikkels.nl    Burchtlaan 23 3233 RM Oostvoorne 0615839934

D. Zwaartman is de  Gegevensbeschermer van Kruidenprikkels.  Hij/zij is te bereiken via  d.zwaartman@upcmail.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kruidenprikkels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van personen, de website dient enkel ter informatie over Kruidenprikkels zelf . Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via kruidenprikkels@ziggo.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kruidenprikkels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te     kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Kruidenprikkels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kruidenprikkels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kruidenprikkels) tussen zit. Kruidenprikkels gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  microsoft office/Norton voor beveiliging/ exel voor gegevens en facturen word om documenten te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kruidenprikkels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen  van persoonsgegevens:  de gegevens worden bewaard  voor facturen te verzenden en contact op te nemen zolang er een schriftelijke of mondelinge overeenkomst is overeengekomen voor het leveren van diensten .

Indien tegenpartij dit wenst kan na beëindiging van de overeenkomst de gegevens worden verwijderd door contact op te nemen met kruidenprikkels.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kruidenprikkels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kruidenprikkels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kruidenprikkels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kruidenprikkels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kruidenprikkels.nl.

Kruidenprikkels heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

 

 

 

 

Copyright © Kruidenprikkels- sinds 2016, alle rechten voorbehouden

 

Terug naar boven